img
Ви(К) Център - Информационен портал за автоматизиране на процесите във ВиК дружества за отчитане и съхранение на данните от водоподаване по станции, следене на документооборота за скици, проекти и договори, регистриране и обработка на ел. и ВиК аварии, регистрация и обработка на пътни листи и управление на консумативи. Поддръжка на складово стопанство. Предлага широка гама от справки, съобразени с изискванията на регулатора.

СтоХра - Web базирано приложение, което предлага набор от средства за автоматизиране процесите на съставяне на дневни менюта и калкулации, таксова книга и посещаемост, включващи широк набор от справки и документация в ежедневната дейност на детски градини и столове за обществено хранене.

FCast - Web базирано приложение, което помага при изчислението на прогнози за потреблението на газ в газоразпределителни дружества. Използва конфигуруеми математически модели, отчита фактори като температура, профил на потребление и други. Има модул за заявки за промяна на количествата от клиентите на дружеството. Има и потребителски портал за клиентите - проверка на фактури, потребления, показания и др. Връзка с ERP системи, самосинхронизация на данните.
Прок Център – Информационен портал „Прок Център” е уеб-базирано сървър/клиент приложение за операционни системи Windows, с изключително удобен интерфейс и възможност за отдалечен контрол и достъп с управление на нивата на достъп на потребителите, с област на приложение – общински и държавни и други организации работещи по правилата на Системи за финансов контрол (СФУК), процедури по Закон за Обществени Поръчки, публикации в "Профил на купувача", с цел намаляване на разходите за консумативи и време за обработка на документи и справки в процеса на работа. Функционалност: предварителен контрол по СФУК, обработка на плащания и проследяване на суми по договори, регистър на процедури по ЗОП и публикации в Профил на купувача, както и модул "Контиране".

РегПро – Информационен портал "РегПро" е уеб-базирано сървър/клиент приложение за операционни системи Windows, с цел регистриране на издадени разрешителни за строеж и публикуване в сайт съгласно изисквания на ЗУТ.
© 2011-2018 Ви Софт ЕООД. Всички права запазени.